معرفی مدارس درس پژوه

 

اسامی مدارس هدف درس پژوهی را از اینجا دانلود نمایید .ضمن تشکر از مدیران ومعاونین

آموزشی و دبیران محترم آموزشگاه های مذکور ،امید که همگی ما مروج درس پژوهی باشیم .