معرفی مدارس درس پژوه

 

اسامی مدارس هدف درس پژوهی را از اینجا دانلود نمایید .ضمن تشکر از مدیران ومعاونین

آموزشی و دبیران محترم آموزشگاه های مذکور ،امید که همگی ما مروج درس پژوهی باشیم .

گام دوم درس پژوهی: تدوین طرح درس

      

گام دوم درس پژوهی: تدوین طرح درس

 

     فایل پیشنهادی طرح درس به صورت pdf را علاقمندان می توانند از اینجا دانلود نمایند

پاور پوینت درس پژوهی

پاورپوینت درس پژوهی

       مدیران ،معاونین آموزشی و دبیران محترم و علاقمند به درس پژوهی ،پاور پوینت درس پژوهی را

می توانند از اینجا دا نلود نمایند .

چرخه درس پژوهی

چرخه درس پژوهی

 

همکاران محترم و علاقمند به درس پژوهی می توانند چرخه درس پژوهی را از اینجا دانلود نمایند

مقالات دیگر...