معرفی سایت و نرم افزار

دبیرخانه علوم تجربی (اصفهان)         ..........             کلیک

آزمایش های جالب شیمی                 ..........              کلیک                                 

آزمایش های جذاب فیزیک              .........                کلیک

فیزیک شبیه سازی  PHED             ..........              کلیک 

دانلود نرم افزار آزمایشگاه مجازی شیمی

 

 دانلود نرم افزار آزمایشگاه مجازی فیزیک