روش پیش بینی ، مشاهده ، توضیح

پیش بینی     مشاهده     توضیح

نخستین روش کار درسال اول ،طراحی سلسله مراتب آزمایشی بود . این کار با جستجوی گسترده روی نظرهای علمی دانش آموزان شروع شد .در بسیاری موارد روند پژوهشی که برای استنتاج نظرهای دانش آموزان استفاده می شد ،به طراحی سلسله مراتب پ. م . ت  ها انجامید.            

  1-پ . م . ت ها به من  بینش عمیق تری نسبت به کج فهمی های دانش آموزان در کلاس علوم می دهند.

2- پ . م. ت ها نشان دادند که مهم است تمام دانش آموزان درک خود از مفاهیم را قبل از تجربه ی پ . م . ت ها بیان کنند .       

 ( برگرفته از کتاب برگزیده انجمن معلمان  علوم آمریکا .....مولفان جان هیثوم ،مایکل باون )

همکار گرامی ،با توجه  به تالیف جدید کتاب های علوم تجربی متوسطه دوره اول و  با بکار گیری رویکرد گروهی در آموزش وتحقیق و نگرش پژوهشی و هم چنین تقویت روحیه پرسش گری در دانش آموزان نمونه ای از شیوه  و نحوه تدریس به روش مذکور در قالب چند نمونه آزمایش جهت استفاده عزیزان  معرفی میگردد.

- موضوع نیرو و حرکت (نیروی گرانشی روی جسمی که بالا رفته )

- موضوع نیرو و حرکت (رابطه بین نیروی اصطکاک و سطح تماس )

- موضوع نیرو و حرکت  (قانون های اول و دوم حرکت نیوتن )

- موضوع نیرو و حرکت  (قانون دوم و سوم نیوتن)