رحلت حضرت معصومه

معصومه سلام الله تفسیرمعصومیت است که روزگاری درمدینه طلوع کرد،معصومه اقامت غربت است درروزگارغربت نگاه ها، معصومه تفسیربلندتبعیت است ازولایت .

 

http://www.aletaha.ir/uploads/posts/2014-02/1392025910_aletaha.irhazratmasoumeh.jpg    حضرت فاطمه معصومه (س)به نقل         ازپیامبر(ص)فرمودند:بدانیدآنکه بامحبت آل  محمدبمیرد،شهیدازدنیارفته است.