برگزاری کارگاه مجازی

برگزاری کارگاه مجازی

 

موضوع :       سبک زندگی قرآنی

 

زمان :          چهارشنبه 20 وپنج شنبه 21 بهمن

 

آغاز:            ساعت 9 صبح تا 9 شب

....................................................................................................................................