آزمون آنلاین ارزشیابی

آزمون آنلاین ارزشیابی از محتوای کتاب اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر علی اکبر سیف در تاریخ 19 بهمن ماه اجرا خواهد شد

محتوای آزمون از این کتاب تا فصل هشتم میباشد که از فایل زیر قابل دانلود است(نکته مهم: تا صفحه 174 فایل زیر)