اینفو گرافی نوین از چگونگی طراحی آموزشی

اینفوگرافی نوین از چگونگی طراحی آموزشی (طرح درس نویسی ) برگرفته از کتاب « چگونه طراحی آموزشی متمایز در کلاس درس داشته باشیم ؟» تامیلسون 2017

همکاران دوره اول  و دوم متوسطه چنانچه کاندیدای شرکت در جشنواره نوآوری آموزشی و جشنواره الگوهای تدریس هستند این ایده جدید می تواند مزیت رقابتی آنها را در سطح کشوری محسوب گردد.

 

 

*برگرفته از سایت دبیرخانه کشوری سنجش و ارزشیابی آموزشی