برگزاری کارگاه رهبری سنجش در مدرسه

کارگاه رهبری سنجش در مدرسه با حضور مدیران محترم مدارس متوسطه اول استان از ساعت 8 تا 12 صبح برگزار شد.

در تاریخ 13 آذرماه کارگاه «رهبری سنجش در مدرسه» در مرکز آموزشی - رفاهی شماره یک فرهنگیان استان قم(سالن آموزش) با حضور حداکثری مدیران متوسطه اول، معاون آموزش اداره کل، رئیس اداره آموزش متوسطه اول، رئیس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی، معاونین آموزش نواحی، مسئولین آموزش مناطق استان قم اجرا شد.

در ابتدای کارگاه جناب آقای علیرضا یاری به تبیین برنامه های متوسطه اول پرداخته و اهمیت سنجش و تعالی مدیریت را تشریح نمودند.

در ادامه کارگاه نیز استاد حمیدرضا نقی زاده(عضو دبیرخانه سنجش و ارزشیابی کشور) در دو جلسه به بیانی شیوا به ارائه مطالب مرتبط با سنجش و ارزشیابی پرداختند. در پایان کارگاه نیز به سوالات و پرسشهای همکاران و مدیران پاسخ دادند. کارگاه در ساعت 12 پایان پذیرفت.