فراخوان دومین کارگاه عربی

 

کارگاه عربی با موضوع مکالمه

 

مدرس کارگاه : آقای محمد ثامری

 

درروز یکشنبه  3 بهمن 1395

ساعت 18/30

مکان کارگاه :چهار راه غفاری -خانه علوم و فنون