اسامی و روزهای حضور سر گروه‌هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه استان قم (سال تحصيلي98- 1397)

روزهای حضور
یک شنبه
یک شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
یکشنبه
یکشنبه
یکشنبه وچهارشنبه
چهارشنبه
یکشنبه
يكشنبه
یکشنبه
يكشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
سه شنبه
سه شنبه
شنبه وچهارشنبه
یک شنبه
چهار شنبه
چهار شنبه
شنبه
دوشنبه وچهارشنبه
نام و نام خانوادگی
معصومه قنبری
علی فاطمی دوست
حسن رستمی
عفت قاسم بابایی
زهرا فخر روحانی
حبيب ا... ميری
مریم یاری
عفت صادقی
محمد جواد اسدی
رضا زینل لنگرودی
محمد حسین ایرانی
مهدیه دیبایی
احسان احمدیان
سید اکبرموسوی پوران
نفيسه ژيان
یوسف رضا حامدی کیا
مژگان سعادتمند
کلثوم حسن خانی
پریسا چالاک حقیقی
سید علی باقری طباطبایی
فاطمه حسینی
حبیبه تقی لو
امیر حسین مقیمی یزدی
گروه درسی
عربی
عربی
پیام های آسمان
پیام های آسمان
پیام های آسمان
دبیرخانه کشوری علوم
دبیرخانه کشوری علوم
دبیرخانه کشوری علوم
علوم تجربی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
رياضیات
رياضیات
رياضیات
ادبيات فارسی
ادبيات فارسی
ادبيات فارسی
مطالعات اجتماعی
کارو فناوری
کارو فناوری
فرهنگ وهنر
ریاضیات
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

 

 

تلفن تماس با گروه های آموزشی

 اداره کل درایـام هفـته

37757214

37715350 - 37715045

ساعت تماس درایام هفته

8 لغایت 12